ostatnie wpisy ostatnio w galerii SZUKAJZabudowa zagrodowa - kiedy można stworzyć siedlisko
Autor Wiadomość
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 319
Dołączył: 02.2012
Udostępnione galerie: 9
Post: #1
Zabudowa zagrodowa - kiedy można stworzyć siedlisko
Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy dopuszczają budowę budynku mieszkalnego na gruncie rolnym, z zastrzeżeniem spełnienia określonych ustawowych warunków. Interesuje nas „zabudowa siedliskowa”. Tego typu inwestycję mogą realizować „rolnicy” , ponieważ jest ona związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem gospodarstwo rolne i kwalifikacji rolnika. W innym temacie na tym forum znajdziesz definicję - rolnik,gospodarstwo rolne,zagroda (poszukaj poprzez wyszukiwarkę)

Gospodarstwo rolne powinno obejmować obszar nie mniejszy niż 1 ha użytków rolnych. Z kolei rolnikiem zgodnie z ustawą jest osoba, która dysponuje w/w gruntem w formie własności, wieczystego użytkowania czy dzierżawy i ma odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 1 o kształtowaniu ustroju rolnego osoba fizyczna ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli:

uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze albo wykształcenie średnie lub wyższe (wykładnia gramatyczna tego przepisu jest niejasna. Niektórzy uznają, iż każdy stopień wykształcenia musi mieć profil rolniczy, inni natomiast uważają, że obowiązek profilu rolniczego dotyczy jedynie szkoły zasadniczej, a wymóg przepisu art. 6 spełniony jest po ukończeniu jakiejkolwiek szkoły średniej lub wyższej) lub,
osobiście prowadziła gospodarstwo rolne albo pracowała w gospodarstwie rolnym przez co najmniej pięć lat.

Zabudowa siedliskowa może obejmować budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Powinny być zlokalizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź zgodnie z warunkami zabudowy uzyskanymi przez właściciela gruntu. W przypadku, gdy w gminie obowiązuje plan miejscowy, jest w nim z pewnością ustalona minimalna powierzchnia działki wymagana w danej gminie do budowy domu (w zabudowie siedliskowej). Jeśli działka jest mniejsza, to zainteresowany nie uzyska pozwolenia na budowę. Jeśli jest większa lub równa, można bez przeszkód składać wniosek o pozwolenie na budowę w systemie zabudowy siedliskowej.

Gdy jednak nie ma planu w gminie, konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy dla siedliska. I w tym miejscu pojawia się wiele wymogów dotyczących uzbrojenia terenu, dostępu do drogi publicznej i zabudowy na sąsiednich działkach. Z kolei, jeśli wielkość gospodarstwa rolnego związanego z budową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie (określa ją rada gminy w uchwale), nie trzeba spełniać wymogu dobrego sąsiedztwa.

Może się zdarzyć, że w gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy zainteresowany uzyska pozwolenie na budowę tylko wówczas, gdy gospodarstwo związane z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Średnia ta waha się średnio od 7 do 20 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa ogłaszana jest w uchwale właściwej Rady Gminy.

Jeśli zainteresowany nie spełnia ustawowych warunków „bycia rolnikiem”, zobowiązany jest odrolnić działkę, w celu wybudowania na niej domu. W takim przypadku, przed nabyciem dotychczasowy właściciel – rolnik – powinien wystąpić o warunki zabudowy.

Taka działka musi spełniać w szczególności następujące warunki:

co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana,
teren pod inwestycję musi mieć dostęp do drogi publicznej,
istniejące lub projektowane uzbrojenie działki musi być wystarczające do rozpoczęcia budowy.

Po uzyskaniu przez rolnika warunków zabudowy, można podpisać z nim umowę przedwstępną kupna danej działki. Rolnik występuje wówczas o pozwolenie na budowę. Należy też pamiętać, że prawo pierwokupu ziemi rolnej posiada Agencja Nieruchomości Rolnych.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest znalezienie gospodarstwa ze zniszczonymi zabudowaniami. Rewitalizacja takich zabudować będzie związana ze zdecydowanie mniejszą ilością spraw formalnych.

(fragment opracowania opublikowanego przez Przemysława Adamus / Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza)

ekoosada.pl
20.05.2012 21:56
Wpisy użytkownika Cytuj"
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 319
Dołączył: 02.2012
Udostępnione galerie: 9
Post: #2
Odp: Zabudowa zagrodowa - kiedy można stworzyć siedlisko
Najważniejsze jest przeznaczenie

Inwestorzy, którzy kupili działkę poza granicami miast mają do przebycia niełatwą drogę jeśli chcą przekształcić działkę rolną w pełnoprawnie budowlaną. Po pierwsze niezbędna jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na taką, która dopuszcza zabudowę mieszkaniową. – Procedura ta różni się w zależności od bieżących ustaleń planistycznych oraz przydatności rolniczej danej działki – tłumaczy Ewa Lis, starszy prawnik w kancelarii BNWW Adwokaci i Radcowie Prawni. Przeważnie działki rolne leżą poza terenami objętymi planem miejscowym, który co do zasady decyduje o przeznaczeniu gruntu. Wtedy dla danego obszaru gmina dysponuje jedynie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, który jest dokumentem niższej rangi niż plan miejscowy. Gdy taka sytuacja ma miejsce, o przeznaczeniu gruntu będzie decydowała gmina poprzez uchwalenie planu miejscowego lub wydając decyzję o warunkach zabudowy.

Jeśli natomiast chodzi o przydatność rolniczą, to najtrudniej jest zmienić przeznaczenie najlepszych gruntów, a więc należących do klas bonitacyjnych od I do III. Gdy zwarty obszar takich użytków rolnych przekracza 0,5 ha, to zmiana przeznaczenia wymaga uchwalenia lub zmiany przez gminę planu miejscowego po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz marszałka województwa po zasięgnięciu opinii izby rolniczej. - W praktyce może to potrwać kilkanaście miesięcy – zauważa Michał Wielhorski, partner w kancelarii BNWW Adwokaci i Radcowie Prawni.


Łatwiej zmienić przeznaczenie gruntów rolnych pozostałych klas bonitacyjnych na terenach gdzie nie ma planu miejscowego. Dokonuje się tego na mocy decyzji o warunkach zabudowy, co nie wymaga zgody ministra. – Teoretycznie na wydanie takiej decyzji organ ma maksimum 2 miesiące, ale termin ten może ulec wydłużeniu – tłumaczy Ewa Lis, starszy prawnik w kancelarii BNWW Adwokaci i Radcowie Prawni.

Po przeznaczeniu wyłącznie z produkcji

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, po zmianie przeznaczenia gruntu rolnego, należy ponadto wystąpić o wyłączenie go z produkcji rolnej. - poprzez wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy rozumieć rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntów – wyjaśnia Michał Wielhorski, partner w kancelarii BNWW Adwokaci i Radcowie Prawni. Procedura ta dotyczy gruntów rolnych o klasach bonitacyjnych od I do III i gruntów rolnych o klasach niższych, o ile są pochodzenia organicznego. Jest to procedura kosztowna, ponieważ w przypadku trwałego wyłączenia wymaga wniesienia jednorazowej opłaty oraz opłat rocznych przez 10 kolejnych lat. Wysokość tych obciążeń zależy od wyłączanej powierzchni, przydatności rolniczej gleby oraz wartości nieruchomości, ale w skrajnym przypadku wyłączenie 1 ha gruntu najwyższej klasy bonitacyjnej może kosztować łącznie nawet kilkaset tys. zł. Warto więc pamiętać o ustawowych zwolnieniach z tych opłat w przypadku przeznaczenia gruntu na cele budownictwa mieszkaniowego. Wynoszą one 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.
Opinia dotycząca procedury tzw. odrolnienia:

Planując zabudowę nieruchomości rolnej należy najpierw ustalić czy grunt ten może zostać przeznaczony na cele nierolnicze oraz czy wymaga wyłączenia z produkcji rolniczej, tj. czy konieczne jest dokonanie tzw. odrolnienia.

Wspomniany powyżej obowiązek odrolnienia gruntu wynika z ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2004.121.1266 z późn. zm.), dalej „Ustawa”.

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z Ustawą nie ma obowiązku zmiany przeznaczenia na nierolnicze i wyłączania z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących użytki rolne, położonych w granicach administracyjnych miast. Ustawa określa następujące zasady zmiany przeznaczenia oraz wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego.

1. Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Zasadniczo w aktualnym stanie prawnym, na cele nierolnicze można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
Procedura zmiany przeznaczenia gruntu zależy od jego statusu w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w ewidencji gruntów gdzie ujawnia się również klasę bonitacyjną gleb poszczególnych działek.

a) Procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha wymaga uchwały rady gminy o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego podjętej po uzyskaniu stosownych zgód Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz marszałka województwa po zasięgnięciu opinii izby rolniczej.

Tak więc, przypadku gdy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy będzie wynikało, iż konieczne jest przeznaczenie danego gruntu rolnego na cele nierolnicze, przygotowanie i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie obligatoryjne. Na marginesie należy wskazać, iż o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyduje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Władze gminy same uzyskują wszelkie stosowne zgody na zmianę przeznaczenia gruntu jeszcze przed albo już w trakcie procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.

Informację o tym czy dla terenu, na którym położona jest dana nieruchomość uchwalono już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w wydziale architektury lub wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej urzędu gminy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.

Tak, więc jeżeli w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość została oznaczona jako grunty rolne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze, zmiana przeznaczenia tych gruntów, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, leży w gestii władz gminy.

Zważywszy, że procedura uchwalenia (jak i zmiany) planu zagospodarowania przestrzennego jest złożona i wieloetapowa trudno oszacować ile będzie trwała w praktyce. Doświadczenie pokazuje, iż jest to okres około kilkunastu miesięcy.

b) Procedura zmiany przeznaczenia pozostałych gruntów rolnych

Pozostałe grunty rolne (tj. grunty rolne inne niż użytki rolne klas I-III, których zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha) podlegają procedurze przeznaczania ich na cele nierolnicze zasadniczo na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Należy wskazać, iż decyzję o warunkach zabudowy zobowiązany jest uzyskać każdy inwestor, który planuje zabudowę nieruchomości, w sytuacji gdy dla danego terenu nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego.
Ustawowy termin wydania decyzji o warunkach zabudowy to - na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – maksymalnie dwa miesiące. Jednakże należy wskazać, iż jest to termin instrukcyjny i de facto może zostać wydłużony przez organ prowadzący sprawę.

2. Wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze

W ramach odrolnienia, niezależnie od procedury zmiany przeznaczenia gruntów, co do zasady niezbędne jest wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze.

Wyjaśniając wskazuję, iż poprzez wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy rozumieć rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntów. Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych określonych klas i rodzajów gruntów rolnych wskazanych szczegółowo w Ustawie może nastąpić tylko po wydaniu przez starostę stosownego zezwolenia (tj. decyzji administracyjnej zezwalającej na takie wyłączenie). W decyzjach administracyjnych zezwalających na wyłączenie określa się obowiązki wnioskodawcy związane z wyłączeniem, w tym także obowiązek uiszczenia stosownych należności i opłat.

Należy wskazać, iż nie jest wymagane wyłączenie z produkcji rolniczej gleb pochodzenia mineralnego klas IV, IVa, IVb, V i VI. Natomiast w przypadku zamiaru wyłączenia z produkcji rolniczej gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI położonych poza granicami miast, istnieje zasada, iż starosta jest związany wnioskiem o wyłączenie, co oznacza, iż nie może wydać rozstrzygnięcia sprzecznego z tym wnioskiem.

Zasadą jest, iż wydanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej musi nastąpić przed uzyskaniem przez zainteresowanego pozwolenia na budowę na tej nieruchomości.

Zasadniczo osoba ubiegająca się o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej powinna w starostwie właściwym dla danej nieruchomości (najczęściej w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska) przedłożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej;

b) decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) wypis z rejestru gruntów (ważny 3 miesiące),

d) projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu (wykaz powierzchni gruntów przeznaczonych do wyłączenia uwzględniając dojścia i dojazdy oraz klasę bonitacji gruntów rolnych),

e) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa sprzedaży),

f) oświadczenie w sprawie wartości gruntu – wycena wartości gruntu dla klas I, II i III,

g) inne dokumenty, np. pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela.

Z uwagi na różną praktykę urzędów w tym zakresie, sugerujemy skontaktowanie się z starostwem, które będzie wydawało decyzję w celu potwierdzenia jakie dokumenty należy załączyć do wniosku.

Podobnie jak w przypadku decyzji o warunkach zabudowy, ustawowy termin wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej to maksymalnie dwa miesiące. Jednakże, jak już zostało wskazane, termin ten jest terminem instrukcyjnym i może zostać wydłużony przez organ prowadzący sprawę.

Co do zasady, osoba ubiegająca się o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej zostaje obciążona z mocy prawa obowiązkiem uiszczenia:

a) należności, tj. jednorazowej opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji oraz

b) opłat rocznych, tj. opłat z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności, uiszczanych: w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości jednorazowej należności oraz opłat rocznych za wyłączenie z produkcji zostały uregulowane w Ustawie i stosownych rozporządzeniach.

W przypadku zbycia gruntów wyłączonych z produkcji obowiązek uiszczenia należności (w sytuacji gdy została wydana już decyzja o wyłączeniu, ale grunt nie został jeszcze wyłączony) oraz opłat przechodzi na nabywcę i winien być ujawniony w akcie notarialnym (np. umowie sprzedaży nieruchomości).

Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja o wyłączeniu stała się ostateczna, a opłatę roczną za dany rok uiszcza się w terminie do dnia 30 czerwca tego roku.

(przytoczono opublikowane w internecie fragmenty autor: Bartosz Turek ; źródło: Home Broker)

ekoosada.pl
20.05.2012 22:02
Wpisy użytkownika Cytuj"
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 319
Dołączył: 02.2012
Udostępnione galerie: 9
Post: #3
Odp: Zabudowa zagrodowa - kiedy można stworzyć siedlisko
Odrolnienie działki. Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną KROK PO KROKU

Kupno działki rolnej z nadzieją, że za jakiś czas postawisz na niej wymarzony dom może być obarczone dużym ryzykiem. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, najlepiej zawczasu dowiedzieć się, czy działkę rolną będzie można przekształcić w budowlaną. Musisz liczyć się z tym, że odrolnienie nie zawsze jest możliwe i często trwa bardzo długo.

Jeśli nasza działka rolna jest położona poza miastem, będziemy zmuszeni przejść przez dwuetapową procedurę odrolnienia, choć nie w każdym wypadku będą wymagane wszystkie jej elementy. Pierwszy etap obejmuje zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze przez zmianę przestrzennego planu zagospodarowania w gminie (gdy taki istnieje) bądź ustalenie warunków zabudowy (gdy planu nie ma).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
Zmiana planu miejscowego

Wniosek w tej sprawie składamy w gminie, ale musimy wiedzieć, że może być odrzucony.

Ponadto w wypadku użytków rolnych klas I-III (jeżeli ich zwarty obszar projektowany do zmiany przeznaczenia przekracza 0,5 ha) na zmianę ich przeznaczenia w planie miejscowym musi się zgodzić minister rolnictwa (o taką zgodę nie występuje właściciel ziemi, tylko wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

O zmianie przeznaczenia gruntów niższych klas lub o mniejszym obszarze gmina decyduje samodzielnie.

Właściciele użytków rolnych klas I-III, jeśli ich grunty nie zostały dotąd odrolnione w planie miejscowym, nie mają na to w praktyce większych szans. Procedura zmiany planu jest skomplikowana i czasochłonna; nawet jeżeli gmina przychyli się do naszego wniosku, na jego realizację możemy czekać wiele miesięcy.
Nie przegap:

Wydanie warunków zabudowy (gdy nie ma planu)

Na terenach nieobjętych planem miejscowym można zmienić przeznaczenie gruntów rolnych gorszej klasy (IV, V i IV) w drodze ustalenia warunków zabudowy. Dotyczy to również gruntów rolnych o wyższej wartości już kiedyś przeznaczonych na cele nierolne w planach miejscowych, które wygasły z mocy prawa z końcem 2002 r. (gdy nie uchwalono dla nich nowego planu). Aby uzyskać warunki zabudowy, działka musi mieć dostęp do drogi, możliwość doprowadzenia koniecznych mediów i tak zwane dobre sąsiedztwo.

Uwaga! – jeśli na sąsiednich działkach występuje wyłącznie zabudowa zagrodowa (w obrębie której znajdują się budynki mieszkalne), prawdopodobnie nie otrzymamy zgody na zabudowę jednorodzinną naszej działki (patrz wyrok WSA w Gdańsku z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Gd 690/08). Wtedy budowa domu będzie możliwa dopiero po uchwaleniu przez gminę nowego planu zagospodarowania. Warto dowiadywać się, czy gmina nie przystępuje do procedury planistycznej, żeby nie przegapić terminów składania wniosków w sprawie zapisów planu i uwag co do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Drugi etap procedury odrolnienia polega na wyłączeniu gruntu spod produkcji rolnej w drodze decyzji wydanej przez starostę powiatowego (albo prezydenta miasta). Dotyczy on:

użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, pozostałych gruntów rolnych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (w tym gruntów pod budynkami mieszkalnymi i innymi wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych). W decyzji dotyczącej tych gruntów określa się obowiązki związane z wyłączeniem (takie jak opłata i na przykład zdjęcie próchnicznej warstwy gleby). Starosta może jednak odmówić wyłączenia;
użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. W przypadku tych gruntów wniosek o ich wyłączenie jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to w praktyce, że starosta nie może wydać decyzji odmownej, ale w wypadku gruntu klasy IV i IVa może nakazać zdjęcie próchnicznej warstwy gleby.

Grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego co do zasady przeznaczone są na cele nierolne (nie są objęte ochroną) i nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej musi być dokonane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w praktyce przed złożeniem wniosku o to pozwolenie.

Poniżej w załączniku są ładnie przedstawione punkty krytyczne sytuacji gdy masz zamiar budować na ziemi rolnej.

(Źródło powyższego tekstu oraz poiższa grafika: Muratordom)


Załączone pliki Miniatury
   

ekoosada.pl
27.05.2012 23:59
Wpisy użytkownika Cytuj"
Robert Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 14
Dołączył: 04.2012
Post: #4
Odp: Zabudowa zagrodowa - kiedy można stworzyć siedlisko
W najbliższych miesiącach mają zostać wprowadzone znaczne zmiany w prawie budowlanym:

1. Zniesie się koniecznośc uzyskania wz-tek (war. zabudowy)
2 zniesienie konieczności zezwpolenia na budowę!

3. Gdy nie ma M. planu zag przestrz. skłąda się
4. w związku z 1. 2. i 3.:
składa się szkic z zaznaczeniem na mapie gdzie się chce budować + projekt arch. i wójt/prezydent ma w ciągu 30 dni (!) wyrazić sprzeciw oraz go umotywować -- jeśli nie, można budować ( tak jak było dotychczas z budową na zgłoszenie).
jeszce jakieś inne zmiany znacznie poprawiające sytuację inwestora
28.05.2012 23:12
Wpisy użytkownika Cytuj"
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 319
Dołączył: 02.2012
Udostępnione galerie: 9
Post: #5
Odp: Zabudowa zagrodowa - kiedy można stworzyć siedlisko
tak , Jacek i Asia wrzucili juz wcześniej tą informację; tutaj jest podlinkowane sporo informacji na ten temat
W jakim zakresie będzie ostateczna zmiana tego nie wiemy . Oby pomogło to wszekim startującym ekowioskom i ekoosadom.

ekoosada.pl
29.05.2012 01:13
Wpisy użytkownika Cytuj"
jarekwiniar Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 03.2020
Post: #6
RE: Zabudowa zagrodowa - kiedy można stworzyć siedlisko
witam !! jak wygląda zabudowa zagrodowa w świetle aktualnych przepisów, tzn. co się zmieniło od 2012r. ?
10.03.2020 22:20
Wpisy użytkownika Cytuj"


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  siedlisko w zgodzie z przyRODą swietaprzestrzen 0 1 115 30.08.2018 21:56
Ostatni post: swietaprzestrzen
  Jak może wyglądać rodowe siedlisko? Amelia 3 3 326 16.02.2016 18:51
Ostatni post: wszebad
  Żywność się marnuje -można to zmienić poprzez forumowy BAZAR Jacek 5 4 069 18.11.2012 21:28
Ostatni post: Ahimsa
  Historia pewnej rodziny - rodowe siedlisko Dimitra i Zoi Elza 1 2 821 26.05.2012 16:54
Ostatni post: Elza
Kontakt  współpraca  Wersja bez grafiki  RSS