ostatnie wpisy ostatnio w galerii SZUKAJCo można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
Autor Wiadomość
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 321
Dołączył: 02.2012
Post: #1
Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
Często wałkowany temat dotyczący spraw związanych z budowaniem bez zezwolenia (na zgłoszenie), Rozmawiam czasem o tej problematyce z ludźmi i zdecydowana większośc sądzi, że legalnie można wybudować sobie bez zezwolenia na działce rolnej mieszkanko o pow 35m2. Aby obalić ten mit podaję co oznacza "powierzchnia zabudowy" oraz przytaczam poniżej akt prawny mówiacy o tym o jakie budynki chodzi w przepiszach:

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane):
obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
,
płyt do składowania obornika,
szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
wiat przystankowych i peronowych;
budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
parkometrów z własnym zasilaniem;
boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
uprawiania wędkarstwa,
rekreacji;
opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
obiektów małej architektury;
ogrodzeń;
obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.


Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na (art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane):
remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
ziemnych stawów hodowlanych,
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;
montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.


Pozwolenia nie wymaga rozbiórka (art. 31 ustawy - Prawo budowlane):
budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Amen.

ekoosada.pl
31.03.2012 17:26
Wpisy użytkownika Cytuj"
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 321
Dołączył: 02.2012
Post: #2
Re: PRZEPISY, AKTY PRAWNE, PUŁAPKI, KTÓRE NAS OGRANICZAJĄ
podsumowując - moim zdaniem jeśli nie masz działki z siedliskiem i z istniejącą zabudową zagrodową lub jesli nie znajdujesz się na terenie ogródka działkowego to w szczerym polu, na zgłoszenie można wybudować "wolno stojącycy parterowy budynek" o powierzchni zabudowy 25m2 (powierzchnia obejmująca ściany zewnętrzne !) . Możesz też postawić dwa takie budynki obok siebie ale muszą to być odrębne budowle niepołączone w żaden sposób ze sobą.
Istnieją też rozwiązania typu "tymczasowe obiekty budowlane", niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie późniejszym niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Czyli domek musiałby mieć koła i realną zdolność zmiany miejsca. Te przepisy dotyczące obiektu przenośnego można nagiąć, pod warunkiem, że nikomu nie przeszkadza nasz domek.

ekoosada.pl
31.03.2012 18:02
Wpisy użytkownika Cytuj"
Beata Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 8
Dołączył: 02.2012
Post: #3
Odp: PRZEPISY, AKTY PRAWNE, PUŁAPKI, KTÓRE NAS OGRANICZAJĄ
Uporządkowane wiadomości, dzięki Jacku.
19.04.2012 14:05
Wpisy użytkownika Cytuj"
Drzymala Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 11.2014
Post: #4
Ostrzeżenie RE: Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
Witam!
Jako nowy czytelnik i użytkownik od razu proszę o wyrozumiałośćNiezdecydowany
Jestem rolnikiem na ok. 3 ha gospodarstwie,gdzie odległość siedliska od pól uprawnych jest dość spora,niecałe 3 km,co utrudnia magazynowanie siana,słomy itp.
Od ponad 25(!!!) lat staram się o możliwość budowy na oddalonym od miejsca zamieszkania polu stodoły,dużej szopy czy czegoś podobnego,a w marzeniach chciałbym na stare lata zbudować tam sobie czy też dzieciom dom.
Niestety,zmieniające się ciągle przepisy i plany zagospodarowania mi to uniemożliwiają.
Najpierw była moda na autostrady(A1),więc od czasów upadku komuny,odkąd odziedziczyłem po ojcu tę ziemię aż do 1993r.-nic nie wolno.Wtedy plany zmieniono.
Potem utworzono Śląski Ogród Botaniczny,skądinąd szczytny pomysł,lecz mam nieszczęście znajdować się w jego tzw. strefie ochronnej,czyli uprawy ekologiczne,bez nawozów,a co dopiero jakaś budowa!
Ostatnim "wytłumaczeniem"przeklętych już dawno przeze mnie urzędasów były..."osuwiska" (bo po deszczu gdzieś w górach obaliła się jakaś stara buda).
W moim przypadku to nie dotyczy (odległość ponad ustawowe 50 m,poza tym w sąsiedztwie stara piaskownia,właśnie zasypywana badziewiem-cóż za osuwisko!)
Zaznaczam,że chodzi o teren na grn.Śląsku,bez szkód górniczych nawet.

Mam pytanie następujące:
chciałbym zbudować chociaż to:
parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
na co rzekomo pozwala mi PRAWO :{
Zatem pytam jak zinterpretować pojęcie "rozpiętość konstrukcji"?
Jeśli budynek ma mieć 35 m.kw,mam go stawiać na kurzej łapce???
5mX5m=25m.kw.,więc któryś bok musi być dłuższy niż 4,8m!

Dodam,że jest to grunt kl.IVb i V,gdzie po zboże uprawiane bez nawozów na piaszczystym gruncie zamiast z kombajnem trza się wybrać z ...nożyczkami!!!

Jeśli mi nie wierzycie,skany dokumentów mogę posłać mailem.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.11.2014 16:12 przez Drzymala.)
21.11.2014 15:59
Wpisy użytkownika Cytuj"
Ankka Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 12
Dołączył: 06.2014
Post: #5
RE: Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
Witam.
Zapoznając się z tematem wygląda na to, że muszę być rolnikiem by móc wybudować taki parterowy budynek do 25 m kw na ziemi rolnej :/
Rolnikiem nie jestem, mam tylko 50 arów ziemi rolnej klasy v.
Gmina nie ma funduszy i nie odrolni ziemi a samemu też nie mam takich funduszy by robić to prywatnie.
Na zabudowę zagrodową - siedlisko - nie mogę zamienić , lub wykorzystać - również dlatego, że trzeba być do tego rolnikiem:/
13.12.2015 17:25
Wpisy użytkownika Cytuj"
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 321
Dołączył: 02.2012
Post: #6
RE: Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego.
z tego co się zorientowałem "na zgłoszenie" jest teraz możliwa:
-budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki.
-budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 działki
-budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 działki
-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę
-budowa szamb pojemności do 10 m3
-budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
-tworzenie przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2

----

w załączniku oficjalny źródłowy dokument rządowy na temat zmian w ustawie


Załączone pliki
.pdf  o zmianie ustawy – Prawo budowlane.pdf (Rozmiar: 526,11 KB / Pobrań: 19)

ekoosada.pl
13.12.2015 21:52
Wpisy użytkownika Cytuj"
Ankka Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 12
Dołączył: 06.2014
Post: #7
RE: Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
Witam.
Wcześniej nie dopisałam znaku zapytania , zapomniałam :)
Dziękuję za odpowiedź !!
pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.12.2015 16:23 przez Ankka.)
14.12.2015 16:16
Wpisy użytkownika Cytuj"
morszczuk Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 02.2016
Post: #8
RE: Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
Witam
Jestem rolnikiem.
Czy można postawić budynek gosp. do 35m2 na działce rolnej o pow.prawie 7ha? Ile takich budynków można postawić? Działka jest oddalona o jakieś 500m od budynków. W zgłoszeniu na budowę jest taki wymóg żeby złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.Jak wspomniałem działka ma prawie 7ha i w całości jest rolna zatem jak mogę składać oświadczenie o przeznaczeniu na cele budowlane skoro działka jest rolna. 
23.02.2016 01:48
Wpisy użytkownika Cytuj"
rokerson Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 08.2016
Post: #9
RE: Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
Witam serdecznie na tym forum. Mam pytanko. Nabyłem dwie działki  rolne po 300 m2 i nie wiem czy mogę bez pozwolenia na budowę postawić na nich choćby domek gospodarczy. Przepisy mówią coś o stawianiu domków o pow. 35m2 na każde 500m2 działki.Co jeśli działki są mniejsze ? Wychodzi z tego, że chyba nie ... ? Jeśli właściwie to interpretuję, to czy mogę postawić na nich choćby domek holenderski na kolach i czy trzeba to zgłaszać ,bo wiadomo, że gmina może odwołać się od zgłoszenia ? Proszę o podpowiedź 
27.08.2016 16:38
Wpisy użytkownika Cytuj"
czarymary Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 3
Dołączył: 07.2017
Post: #10
RE: Co można budować bez zezwolenia (na zgłoszenie)
a jak to jest gdy jesteśmy rolnikami i mamy ziemię siedliskową?
21.07.2017 20:34
Wpisy użytkownika Cytuj"


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  EcoCube 25m2 Projekt OpenSource - dom bez pozwolenia, na zgłoszenie Jacek 3 9 160 25.05.2016 22:16
Ostatni post: Emil
Kontakt  współpraca  Wersja bez grafiki  RSS